jpUQhd rk;ge;jh;> jpUehTf;furh;> Re;juh; Mfpa %tUk; Njthuk; ghbAs;sdh;. khzpf;fthrfh; jpUthrfk;> jpUf;Nfhitahh; Mfpa ghly;fisg; ghbAs;shh;. ,e;j ehy;thpd; thf;Fk; rptngUkhdpd; thf;F vd;W Nghw;wg;gLfpwJ.  
   
 
1. §¿ÃÊ ¾¡¢ºÉõ + §ÁÖõ
2. ¿¢¸úÀ¼ À¾¢× + §ÁÖõ
3. º¢ÈôÒ â¨ƒ À¾¢× + §ÁÖõ
         
   
         

¬÷ÅÓûÇÅ÷¸û ¿ý¦¸¡¨¼ «Ç¢ì¸Ä¡õ, º¢Ú ÐÇ¢ ¦ÀÕ¦ÅûÇõ ±ýÀÐ §À¡Ä º¢Ú ¿¢¾¢ ãÄõ ¬ÄÂò¾¢üÌ ¿ý¦¸¡¨¼ ¦ºöÐ Òñ½¢Âõ ¦ÀÈÄ¡õ. ¿ý¦¸¡¨¼ º¢È¢¾¡Â¢Ûõ «¾ý ÀÄý Á¢¸ô¦À¡¢Â¾¡Ìõ.

 
1. குருமாமணி பிரதி வாரம் வியாழன், ஞாயிறு கிழமைகளில் திருமடத்தில் பொது மக்களுக்கு குறைத் தீர்த்து ஆசி வழங்குகிறார்கள். அனைவருக்கும் அனுமதி இலவசம்
2. குருமாமணி பட்டாபிஷேகம் 22 சூன் 2018 அன்று திருமடத்தில்
  ‚ ¸ø¡½Ò¡¢ ¬¾£Éõ

ÜÉõÀðÊ,
Àøĸ×ñ¼õ À¡¨ÇÂõ,
¾¢Õôâ÷ Á¡Åð¼õ,-638056
¾Á¢ú ¿¡Î, þó¾¢Â¡.


If you Can't able to read the text, please  
       
sherri hill sale cheap la femme dresses sherri hill sale la femme dresses cocktail dresses 2016 la femme dresses prom dresses 2016 prom dresses 2016 prom dresses sale prom dresses 2016 sherri hill sale cheap bridesmaid dresses sherri hill sale cheap bridesmaid dresses la femme prom dresses